Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023

Zápis do MŠ pro školní rok 2022/2023

Elektronické podání žádosti o přijetí dítěte do MŠ pro školní rok 2022/2023 je na internetové adrese: 

https://zapisyms.liberec.cz/ 

od 19.4.2022-9.5.2022.   

Systém Vás provede vyplněním žádosti, kterou si v závěru vytisknete.

Přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání „ZÁPIS“ v mateřské škole „Rosnička“ zřizované Statutárním městem Liberec proběhne dne:  

10.5. 2022 od 9,00 hod. do 12.00 hod. a od 13,00-16,00 hod. v budově školy.

Žádost lze zaslat elektronicky s elektronickým podpisem (ověřeným podpisem), datovou schránkou, poštou, nebo vložit do schránky před MŠ  s potvrzením o očkování dítěte a kopií rodného listu dítěte.

Zákonný zástupce si může prohlédnout MŠ v den zápisu do MŠ.

Prokázání povinného očkování je potřebné doložit potvrzením od lékaře – v tiskopisu, který je součástí žádosti.

U předškoláků v posledním roce před zahájením povinné školní docházky není potvrzení o očkování podmínkou.

Podrobnosti k zápisu jsou uvedeny ve směrnici „Kritéria přijetí do MŠ pro školní rok 2022-2023“ – odkaz níže.

Po 10. 5. 2022 až do ukončení správního řízení nebudou přijímány další žádosti.

Kritéria přijetí do MŠ pro školní rok 2022-2023

Elektronické podání žádosti o přijetí dítěte do MŠ pro školní rok 2022-2023

Směrnice k přijímání dětí 2022-2023

Odklad školní docházky 2022

 

Zápis do MŠ pro děti z Ukrajiny (uprchlíky) se bude konat 9.6.2022

Zákon č. 67/ 2022 Sb., ze dne 17. března 2022 o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Upravuje opatření v oblasti školství, která se vztahují na cizince, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. V návaznosti na prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 ze dne 4. března 2022, kterým se stanoví, že nastal případ hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny ve smyslu článku 5 směrnice 2001/55/ES, a kterým se zavádí jejich dočasná ochrana, (dále jen „cizinec“).

Ředitel mateřské nebo základní školy, která má stanoven spádový obvod podle § 178 odst. 2 nebo § 179 odst. 3 školského zákona, stanoví místo a dobu dalšího zápisu k předškolnímu nebo k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023, a to v době od 1. června 2022 do 15. července 2022. K tomuto zápisu může podat přihlášku jen cizinec. Cizinec nemůže podat přihlášku k zápisu konanému v termínu podle § 34 odst. 2, nebo § 36 odst. 4 školského zákona.

Termín dalšího zápisu k předškolnímu vzdělávání pro děti z UA pro školní rok 2022/2023: je čtvrtek 9. června 2022

Počet dětí, které MŠ přijímá jsou 2 děti z UA

Zápis do MŠ pro UA

Přihlášku/žádost si stáhnete přímo na našich webových stránkách a to od 2. června do 8. června 2022.

Dokumenty ke stažení 

Žádost o přijetí do MŠ (AU)

Pokud nemáte možnost tisku, můžete si ji po předchozí telefonické domluvě vyzvednout v MŠ Rosnička dne .2. 6. 2022.

Vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání odevzdáte dne 9. června 2022 v čase od 9:00 do 12:00 hod. v mateřské škole, nebo zašlete poštou/elektronicky.
Podrobné informace se dočtete zde: Směrnice pro přijímání dětí do mateřské školy UA Rosnička
a zde: Podmínky a kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro UA- Rosnička
V tento den s sebou doneste také:

  • Děti se prokáží vízem strpění/dočasné ochrany vystaveným po 24/2 a dalšími náležitostmi (pas zákonného zástupce)
  • Rodný list dítěte
  • Vámi a lékařem vyplněnou, orazítkovanou a podepsanou žádost

Vyhodnocování žádostí bude probíhat od 10. června 2022.

Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2022/2023 se týká dětí narozených do 31. 8. 2017.

Sběr žádostí o přijetí do MŠ pro děti z Ukrajiny, bude probíhat v objektu Mateřské školy „Rosnička“, Školní vršek 503/3, Liberec 

dne  9. 6. 2022 od 9:00 do 12:00 hod.

Škola má 2 volná místa pro děti z Ukrajiny, které jsou narozené do 31. 8. 2017, nebo dítě s odkladem povinné školní docházky.

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do Mateřské školy „Rosnička“, Liberec, Školní vršek 503/3o 386, příspěvková organizace, pro školní rok 2022/2023. Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol pro školní rok 2022/2023 v termínu zvláštního zápisu dle zákona č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákona č. 67/2022 Sb. Zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Zvláštní zápis je určen pouze dětem, na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Kritéria zápisu:

  1. Vízum pro cizince s dočasnou ochranou k pobytu nad 90 dní za účelem strpění pobytu na území ČR přidělené po 24. 2. 2022 a doložené uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu
  2. Trvalý pobyt v Liberci ve školském obvodu zvolené mateřské školy, kdy pro všechny mateřské školy zřizované Statutárním městem Liberec je stanoven jediný školský obvod.
  3. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky narozené do 31. 8. 2017 nebo dítě s odkladem povinné školní docházky narozené do 31. 8. 2016 a dříve.

 

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka v souladu se školským zákonem, a podle výše uvedených kritérií.

V Liberci dne 7. 6. 2022

Langerová Alice

ředitelka mateřské školy